Europeiska rådet antar nytt direktiv om kombinerat tillstånd för arbetstagare från länder utanför EU

| april 25, 2024
Europeiska rådet antar nytt direktiv om kombinerat tillstånd för arbetstagare från länder utanför EU

Europeiska rådet godkände formellt det reviderade direktivet om kombinerade tillstånd den 12 april 2024.

Direktivet om kombinerade tillstånd ger medborgare från länder utanför EU rätt att arbeta och vistas var som helst i EU med endast ett kombinerat tillstånd.

”Översynen innebär ett förkortat ansökningsförfarande”, sade rådet i ett pressmeddelande.

Den syftar också till att stärka rättigheterna för arbetstagare från tredje land genom att tillåta byte av arbetsgivare och en begränsad arbetslöshetsperiod.

Europeiska rådet hade redan antagit den ursprungliga versionen av direktivet om kombinerade tillstånd 2011.

Det infördes ett enda ansökningsförfarande för arbets- och uppehållstillstånd i alla EU-länder utom Danmark och Irland.

Vad är direktivet om kombinerade tillstånd?

Direktivet om kombinerade tillstånd gör det lättare för tredjelandsmedborgare att arbeta och stanna i EU.

Genom att effektivisera processen hoppas rådet kunna locka till sig och behålla de kvalificerade och begåvade personer som behövs för laglig migration.

I direktivet fastställs också en gemensam uppsättning rättigheter för tredjelandsmedborgare som arbetar och vistas i EU.

Detta säkerställer att sökande behandlas rättvist och att innehavare av enskilda tillstånd i olika områden ges samma status.

Direktivet omfattar arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, social trygghet, utbildning och yrkesutbildning samt skatteförmåner.

Det garanterar också att innehavare av ett kombinerat tillstånd kan få tillgång till varor och tjänster, inklusive rådgivningstjänster för sysselsättning och bostäder.

Revideringar av EU:s direktiv om kombinerade tillstånd

Det uppdaterade direktivet om kombinerade tillstånd förkortar ansökningsperioden för tredjelandsmedborgare och ger dem också fler rättigheter.

Ändringarna syftar till att stoppa orättvis behandling och främja rättvisa, vilket ligger i linje med EU:s mål att välkomna kvalificerade arbetstagare över hela världen.

Nedan följer de viktigaste ändringarna i EU:s direktiv om kombinerade tillstånd:

Snabbare och enklare ansökningsförfarande

Arbetstagare från länder utanför EU kan nu ansöka om ett kombinerat tillstånd från ett tredje land.

De som redan bor i EU med giltiga uppehållstillstånd kan ansöka om ett kombinerat tillstånd inom EU.

De behöver inte resa till sitt hemland för att ansöka om det kombinerade tillståndet.

Efter att ha lämnat in en fullständig ansökan bör en sökande få ett beslut inom tre månader.

Om EU:s medlemsländer behöver göra kontroller av arbetsmarknad och tredjelandsprofil ska de göra det inom tre månader.

En förlängning med 30 dagar för att besluta om ansökan kan beviljas om den visar sig vara särskilt komplicerad.

När en EU-medlemsstat utfärdar ett kombinerat tillstånd fungerar det som både uppehålls- och arbetstillstånd.

Rätt att byta arbetsgivare

En viktig förändring i det uppdaterade direktivet om kombinerade tillstånd är att innehavaren av det kombinerade tillståndet får byta arbetsgivare.

Det ger större frihet och flexibilitet för arbetstagare från länder utanför EU att söka olika jobbmöjligheter.

Vissa EU-länder kan dock kräva att innehavare av ett kombinerat tillstånd ska arbeta för en arbetsgivare under en viss tid.

Innehavare av kombinerade tillstånd kan behöva meddela myndigheterna om förändringar i arbetsgivare eller anställningsstatus, och medlemsländerna kan komma att genomföra arbetsmarknadskontroller igen.

Begränsad arbetslöshetsperiod

Det reviderade direktivet fastställer också regler för om och när en innehavare av ett kombinerat tillstånd blir arbetslös.

Med ett giltigt kombinerat tillstånd kan arbetstagare från länder utanför EU som plötsligt blir arbetslösa bara stanna i ett EU-land i upp till tre månader.

Efter två år med ett kombinerat tillstånd kan de vistas i ett EU-land som arbetslösa i upp till sex månader.

Ensamstående tillståndshavare som drabbas av långvarig arbetslöshet kan dock bli tvungna att visa att de kan försörja sig själva utan att förlita sig på socialbidrag.

Dessa riktlinjer ger arbetstagare från länder utanför EU trygghet och stöd i samband med övergången från en anställning till en annan.

Implementering av det reviderade direktivet om kombinerade tillstånd

Det reviderade direktivet om kombinerade tillstånd träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Medlemsländerna har två år på sig att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning.

Varje EU-land måste genomföra ändringarna i sitt eget land innan lagen kan tillämpas juridiskt.

Medlemsländerna kommer att ansvara för att övervaka att arbetsgivarna följer villkoren i direktivet om kombinerade tillstånd.

Det innebär att man gör noggrannare kontroller för att se till att de nationella reglerna om likabehandling följs.

Dessutom kommer arbetstagarna att ha rätt att söka individuella lösningar för fall där deras arbetsgivare inte uppfyller kraven, vilket inte togs upp i den ursprungliga versionen av direktivet om kombinerade tillstånd.

Vad det innebär för arbetstagare från länder utanför EU

Direktivet om kombinerade tillstånd är en viktig del av EU:s bredare strategi för att hantera laglig migration, åtgärda arbetskraftsbrist och främja integration.

Det nya direktivet förenklar processen för att få arbets- och uppehållstillstånd för långvariga vistelser i EU.

Detta gynnar familjer, investerare, digitala nomader, studenter och forskare.

Direktivet effektiviserar också resandet till EU i samband med det europeiska systemet för reseinformation och resetillstånd (ETIAS).

ETIAS, som lanseras 2025, är ett digitalt resetillstånd för visumfria medborgare, inklusive brittiska medborgare, som besöker Schengenområdet.

Personer med giltig invandringsstatus i EU kommer att undantas från ETIAS. Detta gäller även personer med uppehålls- och arbetstillstånd, inklusive direktivet om kombinerade tillstånd.

ETIAS är EU:s motsvarighet till Electronic Travel Authorization (ETA) för Storbritannien (UK).

Båda de elektroniska tillstånden övervakar människors in- och utpassering och säkerställer en säker resa för alla.