Nedan följer de allmänna villkor som företaget har fastställt och som regleras av lagstiftningen i Storbritannien.

Företaget, sweet startup ltd, kommer att behandla en ansökan enligt kundens krav och önskemål och ansvarar inte för eventuell felaktig information som tillhandahålls. Företaget kommer att göra allt för att få rätt visum inom den angivna tidsperioden. Företaget kommer dock inte att vara ansvarigt för följande som inträffar på ambassaden; Vägran att utfärda visum, Vägran att acceptera ansökan, Utfärdande av felaktigt visum, Försening i behandlingen av visumet.

Om företaget har orsakat något av ovanstående genom fel eller underlåtenhet, är företagets ansvar strikt begränsat till kostnaden för ett ersättningsvisum eller återbetalning av alla betalda avgifter och företaget kan inte acceptera något ansvar för följdförluster, såsom, men inte begränsat till: förlorade vinster / inkomster, förlorade flygbiljetter.

Rätt till avbeställning

Home Office och UK Visas and Immigration (UKVI) kommer att börja behandla din ETA-ansökan direkt efter att den har skickats in. Det är därför inte möjligt att återkalla en ansökan när den väl har lämnats in.

När du har skickat in din ansökan till oss online eller via telefon antas det att du har samtyckt till att vi omedelbart får påbörja behandlingen av din ansökan och tillhandahålla vår tjänst, och genom att godkänna dessa villkor ger du därför ditt uttryckliga samtycke till att detta får ske. Som ett resultat kommer du inte att ha någon rätt att avbryta enligt The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013. Detta beror på att du enligt regel 36(1)(a) och 37(1)(a) förlorar din ångerrätt om du samtycker till att vi kan börja tillhandahålla tjänsterna inom ångerfristen.

Ägarskap

Denna webbplats uk-eta.com ägs och drivs av sweet startup ltd. Om du inte samtycker till att vara bunden av och följa dessa användarvillkor, vänligen gå inte in på eller använd inte denna webbplats.

Begränsningar av användning

Du får inte använda denna webbplats eller de tjänster som erbjuds på eller via den för personlig vinning och du får inte sälja eller tillhandahålla till någon tredje part, eller på annat sätt dra nytta av, några tjänster eller någon information (eller någon modifiering, anpassning eller analys av dem) som finns tillgängliga på eller via denna webbplats.

Säkerhet

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan: (a) ändra och/eller införa nya och/eller ytterligare säkerhetsåtgärder utan föregående meddelande; (b) tillfälligt dra tillbaka och/eller begränsa tillgängligheten till denna webbplats för någon eller några individer; och (c) göra allt annat som vi anser nödvändigt för att bevara säkerheten och integriteten på denna webbplats och informationen i webbplatsens databaser.

Korrekthet och webbplatsens innehåll

Vi använder rimlig skicklighet och omsorg för att sammanställa den information som finns tillgänglig på och via denna webbplats. Viss information kan dock ha sammanställts och/eller tillhandahållits oss av en tredje part som inte är medlem i vårt nätverk. uk-eta.com tar inte ansvar för riktigheten i någon information som erhålls från någon sådan tredje part. Vidare kan fel och brister i den information som finns tillgänglig på och via denna webbplats uppstå på grund av ett antal faktorer som är inneboende i alla internetrelaterade system och som inte ligger inom vår rimliga kontroll. Informationen kan t.ex. påverkas av maskin-, program- eller operatörsfel eller fel i samband med dataöverföring. Mot bakgrund av detta tillhandahålls informationen ”i befintligt skick” och du bör alltid försöka verifiera riktigheten i all information som erhålls från denna webbplats innan du förlitar dig på den.

Det här är en dynamisk webbplats och därför kan innehållet och utseendet ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

Begränsad licens och äganderätt

Du beviljas en begränsad licens för att ladda ner materialet på denna webbplats till en persondator och för att skriva ut en papperskopia av sådant material, enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter lämnas intakta.

Förutom vad som uttryckligen och specifikt tillåts i dessa användarvillkor är all översättning, vidarebefordran, distribution eller annan användning av materialet på denna webbplats och i dess databaser på någon annan webbplats eller i andra medier strängt förbjuden. Du är också förbjuden att: (a) rama in denna webbplats eller någon del av den på någon annan webbplats; eller (b) spegling av denna webbplats på en annan server; eller (c) använda automatiserade tekniker för skärmdumpning eller skärmskrapning för att erhålla information av något slag från denna webbplats.

Beviljandet av denna begränsade licens är villkorat av att du samtycker till och följer alla dessa användarvillkor.

Programvara (om någon) som görs tillgänglig för nedladdning från denna webbplats ägs antingen av eller licensieras till oss. Du får endast använda sådan programvara i enlighet med den slutanvändarlicens som medföljer programvaran eller, om det inte finns någon sådan licens, beviljas du en icke-exklusiv, icke överlåtbar licens att använda nämnda programvara för att använda denna webbplats i enlighet med dessa användarvillkor.

All upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter och äganderätter av något slag som på något sätt hänför sig till denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, de som hänför sig till dess innehåll, varumärke och tjänster, programvara och annat material som görs tillgängligt på och genom den) som inte beviljas dig i enlighet med dessa användarvillkor är härmed uttryckligen reserverade för uk-eta.com eller, när det gäller andra varumärken, namn och logotyper som visas på denna webbplats, deras respektive ägare.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att uk-eta.com behandlar och överför (både inom och utanför Storbritannien eller EES) användardata som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig denna tjänst och göra det möjligt för dig att använda webbplatsen och få din ETA.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

(a) Med undantag för vad som anges i dessa användarvillkor tillhandahålls och tillåts denna webbplats, dess innehåll och all användning som du väljer att göra av den utan några som helst utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och vi frånsäger oss alla sådana utfästelser och garantier så långt det är tillåtet enligt lag. Vi garanterar inte att information som finns på eller nås via denna webbplats är adekvat, fullständig, korrekt eller uppdaterad, och vi garanterar inte heller att webbplatsen (eller någon del av den) alltid kommer att vara tillgänglig, fullt fungerande eller fri från fel och virus. Följaktligen samtycker du till att det enda rättsmedel som är tillgängligt för dig för brott mot dessa användarvillkor ska vara för vårt avtalsbrott enligt dessa användarvillkor.

(b) Med förbehåll för punkt (d) nedan, men i övrigt så långt det är tillåtet enligt lag, utesluter vi och är inte ansvariga för alla förluster, skador och ansvar (oavsett om de orsakas av vår försumlighet) för all bortkastad tid, all förlust/korruption av data, all förlust av vinst, möjligheter och goodwill och alla indirekta, följdskador eller straffskador som uppstår från eller i samband med användning av denna webbplats och/eller informationen på den eller några tjänster som tillhandahålls via den, oavsett hur de uppstår, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), stadga eller på annat sätt, och även om det var rimligt förutsebart eller vi har blivit medvetna om möjligheten till sådan förlust / skada / ansvar.

(c) Om inte annat följer av punkt (d) nedan, men i övrigt så långt det är tillåtet enligt lag, ska vårt totala sammanlagda ansvar enligt detta avtal med avseende på direkt förlust och skada och annat direkt ansvar, oavsett hur det uppstår, oavsett om det är avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), stadga eller annat, begränsas per krav eller serie av relaterade krav till 100 £.

(d) Inget i dessa användarvillkor ska begränsa vårt ansvar för:
(i) förlust eller skada på grund av dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet; eller
(ii) för någon bedräglig felaktig framställning som gjorts av oss eller de som står under vår kontroll.

(e) Om du använder denna webbplats som konsument ska inget i dessa användarvillkor på något sätt begränsa dina lagstadgade rättigheter.

Severabilitet

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa användarvillkor vid någon tidpunkt befinns vara ogiltiga av en domstol, tribunal eller annat forum med behörig jurisdiktion, eller på annat sätt görs ogenomförbara, ska detta beslut inte ogiltigförklara eller upphäva återstoden av dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor ska anses ändrade genom att ändra eller bryta ut sådana bestämmelser som är nödvändiga för att göra dem giltiga, lagliga och verkställbara samtidigt som deras avsikt bevaras, eller om det inte är möjligt, genom att ersätta en annan bestämmelse som är giltig, laglig och verkställbar som väsentligen ger effekt på deras avsikt. En eller flera ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser ska kunna skiljas från dessa användarvillkor så att giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna eller giltigheten av den eller de aktuella bestämmelserna i någon annan jurisdiktion inte påverkas.

Hela avtalet

Dessa användarvillkor ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser och uttalanden (med undantag för sådana för vilka ansvar inte utesluts) mellan oss med avseende på din användning av denna webbplats och utgör hela avtalet mellan oss avseende detsamma.

Ändring av användarvillkor

Vi kan komma att ändra, anpassa eller på annat sätt ändra dessa användarvillkor från tid till annan (av säkerhetsskäl, juridiska skäl eller regleringsskäl, eller för att återspegla uppdateringar eller ändringar av tjänsterna eller funktionerna på webbplatsen) utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av denna webbplats innebär ett godkännande av de ändrade användarvillkoren och du bör läsa igenom dem innan du använder webbplatsen ytterligare.

Om oss

Denna webbplats görs tillgänglig för dig av sweet startup ltd, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. Alla rättigheter förbehållna.

Våra normala öppettider är 09:00 till 18:00 GMT vardagar exklusive helgdagar.

Du kan kontakta oss genom att skriva till oss på ovanstående adress eller genom att använda funktionen ”kontakta oss” på denna webbplats.

Övrigt

Dessa användarvillkor ska inte utgöra eller anses utgöra ett partnerskap, joint venture eller anställningsavtal mellan dig och oss.

Du får inte överlåta, underlicensiera, ingå underleverantörsavtal eller på annat sätt överföra eller handla med någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor utan vårt föregående skriftliga medgivande.

Rubrikerna i dessa användarvillkor är endast avsedda att underlätta läsningen och ska inte beaktas vid tolkningen av dessa användarvillkor.

Uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart och utan föregående meddelande blockera din åtkomst till denna webbplats om vi i god tro anser att du har underlåtit att följa något av dessa användarvillkor.

Tredje parts rättigheter

Ingen annan än du och vi kommer att ha någon rätt enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att genomdriva något villkor i dessa användarvillkor, oavsett om sådan person eller enhet har identifierats med namn, som medlem av en klass eller som svarande på en viss beskrivning. För att undvika tvivel ska ingenting i denna klausul påverka rättigheterna för en tillåten förvärvare eller övertagare.

Tillämplig lag

Användningen av denna webbplats och Tjänsten regleras av engelsk lag och du samtycker oåterkalleligen till att överlämna alla anspråk eller tvister som uppstår i förhållande till, ur eller i samband med denna webbplats (och all användning du gör av den eller Tjänsten och/eller möjligheter som erbjuds genom den) till de engelska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Pass och visum

Du måste konsultera Home Office webbplats, lokala brittiska ambassaden eller konsulatet för denna information. Kraven kan komma att ändras och du bör därför i god tid före avresan kontrollera att de är aktuella. Vi beklagar att vi inte kan ta något ansvar om du nekas inträde på flyget eller i något land på grund av att du inte har med dig rätt pass, visum eller andra dokument som krävs av flygbolag, myndighet eller land. Hälsa: Rekommendationer för vaccinationer för resor kan ändras när som helst och du bör rådfråga din läkare om aktuella rekommendationer innan du reser. Hälsokrav och råd om utlandsresor för ditt semestermål finns på den brittiska regeringens webbplats. Det är ditt ansvar att se till att du får all rekommenderad medicinering och följer alla medicinska råd i samband med din resa. Du kan läsa mer om hur du får tillgång till NHS-tjänster i England om du besöker landet från utlandet genom att besöka den relevanta informationssidan för NHS.

Användarens användning av Webbplatsen och/eller den Erbjudna Tjänsten sker under strikt förståelse för att Webbplatsen och/eller den Erbjudna Tjänsten inte är engagerad i att ge råd och inte bör användas för att fatta något relaterat rese- eller annat beslut. Informationen på Webbplatsen eller i den Erbjudna Tjänsten tillhandahålls utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende noggrannhet, lämplighet för ändamålet, kompatibilitet eller säkerhet för alla komponenter på Webbplatsen eller i den Erbjudna Tjänsten. Bolaget garanterar inte oavbruten tillgänglighet till Webbplatsen och eller den Erbjudna Tjänsten och inte heller att någon representation eller uttalande som finns på Webbplatsen kommer att vara felfri.

Leveranspolicy

Mer information om detta finns i vår leveranspolicy.

Återbetalningspolicy

Mer information om detta finns under Återbetalningspolicy.

Integritetspolicy

Mer information om detta finns i vår integritetspolicy.