Inledning

Dessa standardvillkor för webbplatsen som skrivs på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, UK-ETA.COM som är tillgänglig på UK-ETA.COM.

Dessa Villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverka din användning av denna Webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att acceptera alla villkor som anges här. Du får inte använda denna webbplats om du inte samtycker till något av dessa standardvillkor för webbplatsen.

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Förutom det innehåll som du äger, enligt dessa villkor, äger UK-ETA.COM och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas en begränsad licens endast för att visa det material som finns på denna webbplats.

Begränsningar

Du får inte göra något av följande:

  • publicera material från webbplatsen i något annat medium;
  • sälja, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera material från webbplatsen;
  • offentligt framföra och/eller visa något av webbplatsens material;
  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;
  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens tillgång till denna webbplats;
  • använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen, eller på någon person eller affärsenhet;
  • ägna sig åt datautvinning, dataskörd, datautvinning eller någon annan liknande verksamhet i samband med denna webbplats;
  • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring.

Vissa delar av webbplatsen är inte tillgängliga för dig och UK-ETA.COM kan när som helst och efter eget gottfinnande ytterligare begränsa din åtkomst till delar av webbplatsen. Alla användar-ID och lösenord som du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också upprätthålla sekretessen.

Ditt innehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avses med ”ditt innehåll” alla ljud, video, text, bilder eller annat material som du väljer att visa på webbplatsen. Genom att visa ditt innehåll ger du UK-ETA.COM en icke-exklusiv, världsomfattande, oåterkallelig, underlicensierbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla och alla medier.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. UK-ETA.COM förbehåller sig rätten att när som helst ta bort allt ditt innehåll från denna webbplats utan föregående meddelande.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” med alla fel, och UK-ETA.COM uttrycker inga utfästelser eller garantier av något slag relaterade till denna webbplats eller det material som finns på denna webbplats. Inget innehåll på denna webbplats ska heller tolkas som rådgivning till dig.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska UK-ETA.COM, eller någon av dess tjänstemän, direktörer och anställda, hållas ansvariga för något som härrör från eller på något sätt är kopplat till din användning av denna webbplats, oavsett om sådant ansvar är under kontrakt.  UK-ETA.COM, inklusive dess tjänstemän, direktörer och anställda, ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följd- eller specialansvar som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadestånd

Du håller härmed UK-ETA.COM skadeslöst från och mot eventuella och/eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till talan, skador och utgifter som uppstår på något sätt i samband med din överträdelse av någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Severabilitet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig enligt någon tillämplig lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att det påverkar de återstående bestämmelserna i dessa Villkor.

Ändring av villkor

UK-ETA.COM har rätt att när som helst revidera dessa villkor efter eget gottfinnande, och genom att använda denna webbplats förväntas du regelbundet granska dessa villkor.

Uppdrag

UK-ETA.COM har rätt att tilldela, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på underleverantörer utan föregående meddelande. Du får dock inte tilldela, överföra eller lägga ut någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på underleverantörer.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan UK-ETA.COM och dig i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales för lösning av eventuella tvister.